• 0894 03 40 77
 • insaidd.sk@gmail.com
 • Казанлък, ул."Княз Ал.Дондуков-Корсаков" 5

Услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и специфичните й потребности
 • Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне/ДДС за възстановяване)
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
 • Изчисляване на амортизационните отчисления
 • Изчисляване на текущия финансов резултат
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
 • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
 • Подаване на болнични листове в НОИ
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции
 • Консултации и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство
 • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 • Първоначална регистрация на фирми на /ЕООД, OOD или ЕТ/ в Агенция по вписванията
 • Подготовка на документи за задължителна или доброволна регистрация по ЗДДС 
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • On-line банкиране
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължени
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически отчети към Националния статистически институт
 
СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултиране и съдействие при регистриране на фирмата
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 

Hие от ИНСАЙД|Д сме насреща, за да Ви съдействаме през целия процес – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС :

 • Телефон за контакт : 0894 03 40 77
 • Казанлък, ул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“ 5
 • Работно време: 08:30-17:30
 • email: insaidd.sk@gmail.com